Skip to main content

Full text of "Gadaba"

See other formats


71bulluburo : I<sbuto : gbu : gucekke :da : gito ripen (HOB dupli Intrans)

to live (aon dupli -intrans)to be afrled of (oon dupli Intrans)

to hide (non dupli intrans)to chop off (Telugu borrowing)to climb (non dupli intrans)de : ma:to do = (dupli trans)do : no

do : yo :*wdu gduttu= to carry (dupli trans)

= to cook (dupli trans)

= to run (dupli   intrans)

 to be (non dupli-intrans)\S)i: gi

egire :ge : bo :

ge : do :=s to sleep (non dupli - intrans)

= to fly (Telugu borrowing)

= to flame (dupli intrans)

= to search (dupli trans)ge gca ;wge : no : ggi cce : y

gi :r

gi: mgo : do*go :y

gudiya :*gunje :gu: w:i : de=s to chew (non dupli trans)= to draw as from well (non dupli-trans)

= to pinch (Telugu barrowing)

= to rain (dupli intrams)

= to winao (dupli trans)

= to cut (dupli trans)= to beat (dupli trans)= to wash (non dupli-trans)= to rinse as in washing the cloth (leluguborrowing)= to hunt (non dupli  trans)

= to eat (tion. dupli trans)